Projekt e-Izvori

Projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, provodio se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 25. studenoga 2016. – 31. prosinca 2021. godine, a pridonosio je ostvarenju strateških ciljeva Republike Hrvatske u području razvoja sustava znanosti, tehnologije i inovacija s obzirom na to da izravno, sukladno središnjemu strateškom dokumentu u području znanosti u Republici Hrvatskoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, pridonosi ostvarenju cilja 5. koji glasi „Nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje u europske infrastrukture, i povezivanje s njima“ te ostvarenju mjere 5.3. koja nalaže uspostavu sustava otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja“.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju temeljni je zakon koji određuje značenje znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja kao djelatnosti od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, koja je sastavni dio međunarodnoga, posebno europskoga, znanstvenoga, umjetničkoga i obrazovnoga prostora.

Na temelju toga zakona, projektom e-Izvori željelo se poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike te otvaranje mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti naših znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Osiguranim pristupom, organiziranim izobrazbama te informiranošću ciljanih skupina znanstvenika, nastavnoga osoblja, studenata te knjižničara u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama pridonosi se povećanju korištenja nove znanstvene literature, što je u izravnoj međuzavisnosti s povećanjem kvalitete znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika.

Do 2016. godine pretplata u Republici Hrvatskoj uključivala je pretplatu na pet baza podataka kod sljedećih izdavača elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija Thomson Reuters (Scientific) LLC (danas izdavač Clarivate), Elsevier B.V., EBSCO Information Services, OVID Technologies GmbH te American Mathematical Society. Kod navedenih izdavača pretplaćene su i tri citatne baze podataka, i to Web of Science Core Collection i Journal Citation Reports od izdavača Clarivate (nekadašnji Thomson Reuters) te Scopus od Elseviera, a od baza podataka s cjelovitim tekstom, znanstvena je zajednica imala pristup većini EBSCO i OVID baza podataka te MathSciNetu.

U petogodišnjem razdoblju od 2016. – 2021. u okviru projekta e-Izvori sklopljeno je 75 ugovora s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija koji su obuhvaćali sva područja znanosti, a od kojih su dva Read & Publish ugovora kojima se hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici omogućilo da objavljuju radove u znanstvenim časopisima bez troškova objave. Prvi Read & Publish ugovor potpisan je 2020. godine s izdavačem Cambridge University Press, a drugi je potpisan 2021. godine s izdavačem Institute of Physics.

U redovnim projektnim aktivnostima provođene su i edukacijske radionice za sudionike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na kojima je sudjelovalo ukupno 878 polaznika: studenti  diplomskih i doktorskih studija, mladi znanstvenici asistenti i poslijedoktorandi, znanstvenici, nastavnici, profesori te ostalo znanstveno i znanstveno-nastavno osoblje, stručnjaci koji rade u javnim ustanovama i knjižničari.

Mrežnim stranicama projekta e-Izvori možete pristupiti ovdje.