Sveučilište u Zagrebu donijelo Odluku o pretplati elektroničkih časopisa, knjiga i disertacija u 2016.

Objavljeno: 20. 6. 2016.

Poštovane kolegice i kolege,

Na 11. sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 14. lipnja 2016. donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini. Tako će se za nabavu znanstvenih časopisa i knjiga izdvojiti 2.250.000,00 kn.

Za sastavnice Sveučilišta bit će pretplaćene sljedeće baze časopisa, knjiga i disertacija: Wiley, Taylor & Francis, IGI-Global i ProQuest Dissertations, a sufinancirati će se i nabava baze IEL izdavača IEEE.

izvor: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Istrazivanje/Financiranje_istrazivanja/Natjecaj2016/Odluka_o_raspodjeli_sredstava.pdf